avløpsåpner

kr 270,00

Kraftig og effektiv flytende avløpsåpner for åpning av tette avløp fra servant, dusj, kjøkkenvask, badekar, toalett, sluk og andre avløp.

Beskrivelse

Arita Construction avløpsåpner er en kraftig og effektiv flytende avløpsåpner. Produktet løser effektivt opp alle typer fett, hår, olje, såperester og lignende.

I toaletter kan produktet gjerne virke over natten, før det spyles ned. Produktet er flytende og vil ikke forsteine seg i avløpet. Må ikke brukes i forbindelse med ubehandlet aluminium, og elokserte materialer.

BRUKSOMRÅDER:
For åpning av tette avløp fra servant, dusj, kjøkkenvask, badekar, toalett, sluk og andre avløp.

BLANDINGSFORHOLD OG MENGDE:
Tett avløp: Ufortynnet, gjenta om nødvendig. Skylles ut med vann/ varmtvann. 

Vedlikeholdsvask hver 3 mnd: ca.2dl tømmes i avløp, sluk, servant, dusj, o.l. Skyll med rent vann/ varmtvann. 

INNHOLD INDUSTRI/PROFESJONELL:

Kaliumhydroksid
2-aminoetanol

Innhold i henhold til bestemmelser om vaskemidler:
15-30 % Kaliumhydroksid

SIKKERHET:
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Farlig ved svelging. Kan være etsende for metaller. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker / verneklær / vernebriller / ansiktsskjerm.
VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning.
VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll / dusj huden med vann.
VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp umiddelbart.

PH-VERDI:  ca. 14

 

 

 

Tilleggsinformasjon

Størrelse

1 liter

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “avløpsåpner”